UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania prowadzi rekrutację na Prawniczo-Ekonomiczną Akademię Złotego Wieku dla osób powyżej 50 roku życia, mających miejsce zamieszkania na terenie powiatu szczecińskiego lub polickiego.

Projekt „Prawniczo-Ekonomiczna Akademia Złotego Wieku” (WND-POWR.03.01.00-00-T083/18) uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Konkursu „Trzecia Misja Uczelni”(POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18).

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji przez 60 osób powyżej 50. roku życia, poprzez objęcie ich systemem kształcenia z zakresu wiedzy prawno-ekonomicznej, zmierzając do aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników, poszerzania wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwoju zainteresowań, pobudzenia aktywności edukacyjnej, zapobiegania społecznemu wykluczeniu, nabycia umiejętności codziennego korzystania z nowych technologii, w celu przeciwdziałania tzw. cyfrowemu wykluczeniu, przełamywanie barier pokoleniowych poprzez formy integracji zarówno wewnątrzpokoleniowej, jak i międzypokoleniowej.

Planowanymi efektami jest podniesienie kompetencji przez co najmniej 45 osób, uczestniczących we wsparciu.

Wartość projektu: 141.800,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 137.546,00 zł

ADRESACI PROJEKTU: osoby powyżej 50 roku życia, zarówno aktywnych, jak i nieaktywnych zawodowo, mających miejsce zamieszkania na terenie powiatu szczecińskiego lub polickiego.

!!! Udział w Akademii jest bezpłatny.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2018 r. do 31.03.2020 r.

Projekt obejmuje:

  • Zajęcia dydaktyczne – dwa razy w miesiącu w czwartki od godz. 10.00 w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 (marzec-czerwiec) oraz w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2010 (październik-styczeń).
  • Indywidualne konsultacje ekonomiczne
  • Indywidualne konsultacje prawnicze
  • Indywidualne doskonalenie kompetencji cyfrowych

Zajęcia w ramach Prawniczo-Ekonomicznej Akademii Złotego Wieku będą realizowane wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

Informacja o zasadach rekrutacji: http://azw.usz.edu.pl/rekrutacja/