Cele stowarzyszenia

 1. Zrzeszanie absolwentów ze wszystkich okresów istnienia Wydziału i innych osób zainteresowanych utrzymywaniem z nim kontaktów.
 2. Utrzymanie stałej łączności między absolwentami i przyjaciółmi, pogłębianie więzi koleżeńskiej, pielęgnowanie ducha solidarności zawodowej i koleżeńskiej oraz propagowanie ich osiągnięć.
 3. Inicjowanie i wspieranie realizacji przedsięwzięć naukowych i oświatowo-wychowawczych.
 4. Współpraca z Władzami Wydziału w celu jego rozwoju i pielęgnowania związanych z nim tradycji.
 5. Współpraca z władzami regionalnymi i lokalnymi oraz organizacjami branżowymi, zawodowymi i społecznymi w kraju i za granicą.

Cele te Stowarzyszenie realizuje w szczególności przez:

 • integrowanie członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
 • organizowanie różnych form kształcenia dla członków Stowarzyszenia, nie zastrzeżonych dla innych podmiotów prawa,
 • wspieranie współpracy i wzajemnej pomocy członków Stowarzyszenia,
 • prowadzenie na podstawie obowiązujących przepisów działalności wydawniczej,
 • współpracę z organami administracji państwowej i gospodarczej,
 • współpracę z pokrewnymi organizacjami i stowarzyszeniami,
 • pozyskiwanie środków na rzecz Stowarzyszenia i Uczelni,
 • finansowanie programów naukowych i badawczych, w tym zajęć zaproszonych wykładowców,
 • zakup aparatury do badań oraz książek, wydawnictw i elektronicznych nośników informacji,
 • organizowanie konferencji, narad, kursów, odczytów, wystaw, pokazów, szkoleń, wyjazdów krajowych i zagranicznych, spotkań okolicznościowych oraz czynnej rekreacji jako ważnych czynników integracji środowiska,
 • inne działania wspomagające edukację,
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych,
 • działalność wspomagającą zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny.

Ekonomiczna Akademia Seniora

75 lat Wyższego Szkolnictwa Ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim

Budynek stary